Bān-iú-ín-le̍k siông-sò͘

Bān-iú-ín-le̍k siông-sò͘ (萬有引力常數), kì-chò G, sī chi̍t ê pau-hâm tī ū chit-liōng ê bu̍t-thé chi-kan ê bān-iú-ín-le̍k ê kè-sǹg tiong ê si̍t-giām bu̍t-lí-ha̍k siông-sò͘. I chhut-hiān chāi Newton ê bān-iú-ín-le̍k tēng-lu̍t hām Einstein ê it-poaⁿ siong-tùi-sèng lí-lūn lāi. I iā ē-tàng hō-chò tiōng-le̍k siông-sò͘ (重力常數) he̍k-chiá Newton siông-sò͘. Bô èng-kai kā G chham sió-siá ê g saⁿ-hūn, āu-piah ê sī kio̍k-pō͘ tiōng-le̍k-tiûⁿ, iû-kî sī tī tē-kiû ê piáu-bīn.

Bān-iú-ín-le̍k siông-sò͘ G, tī-leh nn̄g ê bu̍t-thé chi-kan ê éng-hióng.

Kin-kì bān-iú-ín-le̍k tēng-lu̍t, nn̄g ê bu̍t-thé ê khip-ín-le̍k F hām nn̄g ê chit-liōng m1 kap m2 ê sêng-chek sêng chiàⁿ-pí, ah chham in-ê kī-lī r ê pêng-hong sêng hoán-pí:

Kî-tiong ê pí-lē siông-sò͘ G chiū sī bān-iú-ín-le̍k siông-sò͘.