Bī-kak hē-thóng (Eng-gí: gustatory system) sī 1 khoán ti-kak hē-thóng, chú-iàu sī leh chia̍h mi̍h-kiāⁿ ê sî, lī-iōng chùi-chi̍h téng-koân ê bī-kak-sió-thé (taste bud) lâi sán-seng chia̍h-mi̍h ê bī-kak, khoàⁿ chu-bī sī kiâm, chiáⁿ, sng, ia̍h khó͘.

Jîn-lūi ê chhùi-chi̍h téng-koân ū chin chē bī-kak-sió-thé.