Bah-lūi sī tōng-bu̍t ê bah, sī chia̍h-mi̍h chi̍t lūi, sè-kan khah phó͘-phiàn ê bah-lūi ū ke-bah, ah-bah, iûⁿ-bah, ti-bah, gû-bah téng-téng.