Tē 3 tāi Russell Pek-chiok Bertrand Arthur William Russell (Eng-gí: Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell; OM, FRS; 1872 nî 5 goe̍h 18 ji̍t – 1970 nî 2 goe̍h 2 ji̍t), Liân-ha̍p Ông-kok tiat-ha̍k-ka, lô-chek-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka, chok-ka. I gia̍h-sò͘ chē, chin chē bô siâng-khoán ê gī-tê lóng bat phêng-lūn--koè, mā mî-noā chò tiat-ha̍k ê tāi-chiòng-hoà khang-khoè. I toè Hoâ-cho̍k ka-cho̍k ê thoân-thóng chhap chèng-tī sū-bū, chi̍t-sì-lâng to sī hoán-tùi chiàn-cheng ê ūn-tōng-chiá, pau-koat hoán-tùi hu̍t-chú bú-khì, hoán-tùi Bí-kok phah Oa̍t-lâm. I hoán-tùi tè-kok-chú-gī, chàn-sêng kok-chè chū-iû bō͘-e̍k. Kàu kah boán-liân to iáu ū lâng chun-kèng i sī sè-kài ū miâ-siaⁿ ê tì-sek-hūn-chú.

Bertrand Russell (1907)

Tī 1950 nî Nobel Úi-oân-hoē siúⁿ i Nobel Bûn-ha̍k Chióng, o-ló i "tī kok-chióng ū-gia̍h ê siá-chok lāi-bīn ióng-hō͘ jîn-tō ê lí-sióng kap su-sióng ê chū-iû".

Russell tī 1920 nî hóng-mn̄g chhím kiàn-kok ê Soviet Liân-bêng, mā ū kìⁿ tio̍h Lenin. M̄-koh i kám-kak bē-tàng jīn-tông Lō͘-se-a ê kiōng-sán kek-bēng. I chú-tiuⁿ 1 khoán un-hô--ê, bîn-chú--ê siā-hoē-chú-gī.[1]

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Bertrand Russell. 1935. "The Case for Socialism". Tī In Praise of Idleness.