Boeing X-37, mā hō chò Kúi-tō Chhì-giām Ūn-su-khì (Orbital Test Vehicle), sī chi̍t khoán têng-ho̍k-sèng sú-iōng ê bûn-jîn thài-khong-chûn. I lī-ēng hoat-siā-khì (launch vehicle) sàng ji̍p thài-khong, liáu-āu í thài-khong hui-ki ê hêng-sek tó-tóng Tē-kî tāi-khì-chân.

Boeing X-37
Chit-chiah X-37B teh i-ê hū-chài payload fairing ê lāi-pō͘
Luī-hîng Iah-bē chún-pī-hó ê spaceplane
Kok-tsi̍k Bí-kok
Tsè-tsō siong Boeing
Siú-pue 2006-nî 4-gue̍h 7 (Tē-1 pái kàng-lo̍h chhì-giām)
Tsōng-thài
  • Ho̍k-e̍k-tiong
  • Oân-sêng 5-pái thài-khong hui-hêng
  • Tng-6 chìn-hêng tē-6 pái thài-khong hui-hêng
Khí-tshoo iōng-tsiá
Sing-sán ki-sòo
  • X-37A: 1
  • X-37B: 2
Khai-huat lâi-guân Boeing X-40

Chham-khó bûn-hiàn siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Boeing X-37