Boston Red Sox (hoan-e̍k: Boston Âng Boe̍h-á; sok-siá: BOS) sī chi̍t ki lē-sio̍k tī Iá-kiû Tāi Liân-bêng Tang-khu ê chit-gia̍p iá-kiû-tūi. Chū 1912 nî khai-sí, i-ê chú-tiûⁿ chiū siat-tì chāi Massachusetts Chiu Boston ê Fenway Park. Red Sox chit-ê miâ sī tī 1908 nî chó-iū, iû hit-sî ê thâu-ke só͘ hō. 1901 nî, Red Sox tī New York Chiu ê Buffalo sêng-li̍p; i sī Bí-kok Liân-bêng ê 8 ki khai-ki kiû-tūi chi-it. Tùi Buffalo poaⁿ-chhian kàu Boston liáu-āu, Red Sox chiâⁿ-chò chi̍t ki chin ū si̍t-le̍k ê kiû-tūi. Chū in tī 1903 nî kek-pāi Pittsburgh Pirates liáu-āu, it-ti̍t làu 1918 nî, tī chit-ê kî-kan in lóng-chóng tit-tio̍h 4 pái Sè-kài Koan-kun. Bo̍k-chêng, Red Sox lóng-chóng tit-tio̍h kòe 8 pái Sè-kài Koan-kun, kî-tiong 5 pái chi̍p-tiong chāi 1918 nî í-chêng, ah 3 pái chi̍p-tiong chāi 2003 nî í-āu.

Boston Red Sox
2024 nî Boston Red Sox kiû-kùi
1901 nî sêng-li̍p
Bō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé 1 · 4 · 6 · 8 · 9 · 14 · 27 · 45 · 42
Sek-chhái
  •               
Miâ
  • Boston Red Sox (1908–taⁿ)
  • Boston Americans (1901–1907)
Phian-miâ
  • The Sox, The BoSox, The Olde Towne Team
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (8) 2013 · 2007 · 2004 · 1918 ·
1916 · 1915 · 1912 · 1903
AL koan-kun (13) 2013 · 2007 · 2004 · 1986 ·
1975 · 1967 · 1946 · 1918 ·
1916 · 1915 · 1912 · 1904 ·
1903
Kiû-thoân
Thâu-ke John Henry
Chóng-kàu-liān John Farrell
Chóng-keng-lí Mike Hazen
Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.