Brandy (Hô-lân-bûn: brandewijn) sī kā phû-tô-chiú keng-iû cheng-liû lông-sok ka-kang ê chiú. kóng-gī lâi kóng, chí-iàu sī ēng kóe-chí-chiú chò ki-té, keng-iû cheng-liû só͘ chò chhut-lâi ê chiú, lóng ē-sái hō-chò brandy, tān-sī it-poaⁿ ē tī thâu-chêng piau-sī kóe-chí ê miâ.

Brandy