C♯ (chiàu Eng-gí sī tha̍k C-sharp "si-siap") sī pí C koân pòaⁿ-im (semitone), pí D kē pòaⁿ-im ê im-hû.

Nā siat tiong-iong C (middle C) téng-bīn ê A sī 440 Hz pîn-lu̍t, C♯4 (tiong-iong C téng-bīn ê hit-ê C♯) sī óa tī 277.18 Hz.