Im-miâ D ê im-hû, tī kò͘-tēng Do ê solfège im-kai (fixed-Do solfège scale) lāi-bīn chhiùⁿ chò Re, siat tī C téng-bīn.

Nā siat tiong-iong C (middle C) téng-bīn ê A im chò 440 Hz pîn-lu̍t, tiong-iong D sī óa-kīn tī 293.665 Hz. Chiàu lâng ê lí-kái lâi kóng sī pí C khah koân ê im.