Cappuccino (Í-tāi-lī-gí ho͘-im: [kapputˈtʃiːno] "Óa-im: "kap-put-chí-no͘h"") sī chi̍t khoán espresso chò té ê Italia-sek ka-pi. Thoân-thòng ê chò-hoat sī siang-pōe ê espresso thàu ji̍p ēng cheng-khì kòe-chhèng ê gû-leng phoh.