Chéng-sò͘ (tiān-náu kho-ha̍k)

Chéng-sò͘tiān-náu kho-ha̍k lāi sī chi̍t chióng sio̍k chéng-sò͘ data hêng ê data, i piáu-hiān sò͘-ha̍k siōng ê chéng-sò͘ koan-liām. Tiān-náu it-poaⁿ sī ēng chi̍t cho͘ bit piáu-ta̍t chéng-sò͘ hêng-sek.