Chún-khak kah cheng-bi̍t

Chún-khak͘ kah cheng-bi̍t (準確佮精密) sī chi̍t ê tī kho-ha̍k, kang-têng-ha̍k, kang-gia̍p kah thóng-kè-ha̍k téng-téng léng-he̍k ê tiōng-iàu khài-liām, hun-sêng chún-khak-tō͘ (準確度) kah cheng-bi̍t-tō͘ (精密度), Eng-bûn hun-pia̍t sī accuracy kah precision.

Chún-khak kah Cheng-bi̍t ê koan-hē.