Cheng-lū[1] sī choan-bûn kiâⁿ siu-tō seng-oa̍h, si̍t-hêng chong-kàu-sèng kìm-io̍k (asceticism) ê lâng. Ū tan-to̍k siu-tō mā ū chi̍t kûn cheng-lū chò-hóe seng-oa̍h ê hêng-sek.

Bô-kâng ê chong-kàu ia̍h chong-phài, tiāⁿ ēng te̍k-pia̍t ê iōng-gí piáu-sī in-ê cheng-lū. Pí-lūn tī Hu̍t-kàu it-poaⁿ kóng hôe-siūⁿ, tī Thian-chú-kàu it-poaⁿ kóng siu-tō-sū.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "僧侶". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Koan-liânSiu-kái