Chhòng-sè-kì

(Tùi Chhòng-sè-kí choán--lâi)
Mô͘-se Gō͘ Keng
Chhòng-sè-kì
Chhut-Ai-ki̍p-kì
Lī-bī-kì
Bîn-sò͘-kì
Sin-bēng-kì

Chhòng-sè-kì sī Iû-thài Sèng-keng lu̍t-hoat-su ê thâu chi̍t koàn. Tù-chiá sī Mô-se.
Chhòng-sè-kì sī kì-chài “khí-gôan” ê su. I kì-su̍t í-tiū ê chhòng-chō, jîn-lūi ê khí-gôan, chōe-ok hô jîn-sè khó•-lān ê khai-sí.; tâng-sî kì-su̍t Sîn chóaⁿ-iūⁿ kin jîn-lūi lâi-óng. Chôan-su khó-í hun-ûi lióng pō•-hūn:

  • 1. Chi̍t chì cha̍p-it-chiuⁿ kì-su̍t í-tiū ê chhòng-chō hô jîn-lūi chá-kî ê le̍k-sú, pau-koat A-tàng hô Hā-oa, Kai-ín hô A-peh, Nô•-a kah hông-chúi; í-ki̍p Pa-pia̍t-thah téng sū-chek.
A-tàng hô Hā-oa
  • 2. Cha̍p-jī chì gō•-cha̍p-chiuⁿ kì-su̍t Í-sek-lia̍t chu sian-chó• ê le̍k-sú. Siú-sian sī í sìn-sim hô sūn-ho̍k tù-chheng ê A-pek-la̍h-hán, chiap-tio̍h sī i ê lâm-jî Í-sat, chú-sun Ngá-koh, hô Ngá-koh ê cha̍p-jī lâm-jî——chiū-sī kò•-sêng Í-sek-lia̍t cha̍p-jī chi -cho̍k ê cho̍k-tiúⁿ——ê le̍k-sú, te̍k-pia̍t tio̍h-tāng Iok-sek ê keng-le̍k í-ki̍p Ngá-koh hô kî-thaⁿ î ê lâm-jî chóaⁿ-ē hê-tòa kòan-sio̍k chiân-óng Ai-ki̍p ki-chū ê kò•-sū.

Tē-it-chiuⁿ

siu-kái

Kì-chài Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ-tē ú-tiū bān-bu̍t ê thâu la̍k-ji̍t.
Thâu-chi̍t-ji̍t, chō kng, hun ji̍t mîⁿ. (SÎ)
Tē-jī-ji̍t, chō kiong-chhong. (KHONG)
Tē-saⁿ-ji̍t, hun tē kah hái, chō si̍t-bu̍t.(MIĀ)
Tē-sì-jit, chō ji̍t, goe̍h kah chhiⁿ-sîn.(KÙI-CHIAT, NÎ-JI̍T, SÒE-GOA̍T)
Tē-gō͘-ji̍t, chō hî kah chiáu.(HIAT-KHÌ)
Tē-la̍k-ji̍t, chō tōng-bu̍t kah lâng.(HIAT-KHÌ vs LÊNG-MIĀ)

Tē-jī-chiuⁿ

siu-kái

Tiōng-ho̍k Siōng-tè chhòng-chō ê tōa-kang, tān-sī kah chiau-tiám chi̍p-tiong tī lâng. Khí-thâu saⁿ-chat chiap-sòa tē-it-chiuⁿ, siá tē-chhit-ji̍t. Che sī An-hioh-ji̍t ê iû-lâi. Soah-lâi kóng-khí chō lâng chìn-chêng ê sè-kài i-ki̍p Siōng-tè ūi lâng só͘ pī-pān ê khoân-kéng, iah-tio̍h-sī Ài-tiān-hn̂g. Siōng-tè chō lâng liáu-āu, beh chhōe chi̍t-ê pang-chān ê lâi phit-phòe i, chóng-sī chhōe bô, só͘-í Siōng-tè ûi chi̍t-ê lâng chō chi̍t-ê cha-bó͘-lâng chòe i ê bó͘.

Tē-saⁿ-chiuⁿ

siu-kái

Lâng siū ín-iú lâi hoān-chōe. Lâng hoān-chōe liáu-āu hām Siōng-tè ê koan-hē sán-seng ê piàn-hòa. Siōng-tè tùi hoān-chōe liáu-āu ê lâng só͘ hē ê chiù-chó͘ kah têng-hoa̍t.

Tē-sì-chiuⁿ

siu-kái

A-tong ê nn̄g-ê hāu-siⁿ ê kò͘-sū. Chi̍t ê sī siū Siōng-tè khòaⁿ-kò͘ ê A-pek, lēng-gōa chi̍t ê bô, miâ kiò Kai-ún. Kai-ún in-ūi án-ne lâi Thâi-sí A-pek. Āu-poàn pō͘-hūn kài-siāu nn̄g ê ka-cho̍k, chi̍t ê sī chhiong-móa sio̍k-sè sek-chhái ê Kai-ún ka-cho̍k, chi̍t-ê sī sìn Siōng-tè ê Siat ê ka-cho̍k. Siat sī A-tong ê tē-saⁿ-ê hāu-siⁿ, tī Kai-ún thâi-sí A-pek í-āu só͘ siⁿ.

Tē-gō͘-chiuⁿ

siu-kái

Siông-sè kì-chài A-tong ka-cho̍k cha̍p-tāi ê thâu-chiūⁿ-siⁿ. Tē-cha̍p-tāi sī Na-a.

Tē-la̍k-chiuⁿ

siu-kái

In-ūi lâng sim-lāi só͘ siūⁿ ê liām-thâu ta̍k-ji̍t lóng sī pháiⁿ, Siōng-tè beh ēng Tōa-chúi châu-bia̍t tōe-chiūⁿ ê siok jio̍k-thé ê oa̍h-mih. Siōng-tè hoan-hù Na-a chō tōa-chûn, lâi pó-chûn in chi̍t-ke kap chi̍t-kóa tōng-bu̍t ê sìⁿ-miā.