Sin-ka-pho Ji̍t-pún sî-tāi

(Tùi Chiau-lâm Te̍k-pia̍t-chhī choán--lâi)

Sin-ka-pho Ji̍t-pún sî-tāi (新加坡日本時代), mā hō-chò Ji̍t-chiàm sî-kî (日佔時期), sī Sin-ka-phoTē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng kî-kan pī Tāi-ji̍t-pún Tè-kok chiàm-niá ê sî-kî. Chit-ê sî-kî tùi 1942 nî 2 goe̍h 15 hō Sin-ka-pho Hái-kiap Si̍t-bîn-tē chèng-hú tâu-hâng khai-sí, chì 1945 nî 9 goe̍h 12 hō tī Sin-ka-pho Chèng-hú Tāi-hā kí-hêng Ji̍t-pún-kun bô-tiâu-kiāⁿ tâu-hâng gî-sek ûi-chí.

Sin-ka-pho tī Tāi-eng Tè-kok si̍t-bîn thóng-tī chi-hā ê hoat-tián in-ūi Ji̍t-pún-kun ê chiàm-niá lâi tiong-toān. 1941 nî 12 goe̍h 7 hō, Ji̍t-pún chhek-tōng Chin-chu-káng sū-kiāⁿ, pēng tián-khui i tùi Tang-lâm-a ê chhim-lio̍k hêng-tōng. Ji̍t-pún-kun tī bô-kàu 2-kò-goe̍h ê sî-kan, chiū tī keh-tńg-tang ê 1 goe̍h 31 hō oân-choân chiàm-niá Má-lâi Poàn-tó, pēng hoat-tōng chòe-āu ê Sin-ka-pho chiàn-ia̍h. 1942 nî 2 goe̍h 15 hō, Sin-ka-pho ê Eng-kok-kun hióng Ji̍t-pún-kun tâu-hâng, Ji̍t-pún sî-tāi khai-sí. Sin-ka-pho pī kái-miâ chò Chiau-lâm-tó (昭南島). Hêng-chèng siōng, Sin-ka-pho sī Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê chi̍t-pō͘-hūn, hō-chò Chiau-lâm Te̍k-pia̍t-chhī (昭南特別市); in-chhú chit-ê sî-kî mā hō-chò Chiau-lâm sî-tāi (昭南時代).