Cho͘-chit (seng-bu̍t-ha̍k)

(Tùi Cho͘-chit (kái-phò-ha̍k) choán--lâi)

Cho͘-chit (組織; Eng-gí: tissue) sī seng-bu̍t sè-pau cho͘-sêng ê chi̍t-ê kai-chân, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ê jīn-sek, cho͘-chit sī sè-pau kap khì-koan chi kan ê kò͘-chō tan-ūi. Choan-bûn tī cho͘-chit chhioh-tō͘ hā chò ián-kiù ê ha̍k-kho sī cho͘-chit-ha̍k.

Hián-bî-kiàⁿ koan-chhat hā ê cho͘-chit chiat-phìⁿ.