Choan-iú bêng-sû (專有名詞)sī chí-miâ te̍k-pia̍t bó͘ chi̍t hāng mi̍h ê bêng-sû, chhan-chhiūⁿ Pa-lí, Hóe-chheⁿ, Bú Chek-thian, ia̍h sī IBM.

Kap choan-iú bêng-sû siong-tùi ê koan-liām sī phó͘-thong bêng-sû, chhan-chhiūⁿ siâⁿ-chhī, he̍k-chheⁿ, jîn-bu̍t, ia̍h sī kong-si chit khoán hun-lūi ēng-gí.

Choan-iú bêng-sû ū sî mā ū phó͘-thong bêng-sû ê lō͘-iōng, pí-lūn "Toyota" chit jī ē-tàng piáu-sī chi̍t keng chū-tōng-chhia kong-sí, mā ē-tàng piáu-sī hit keng kong-si seng-sán ê chhia; chhin-chhiūⁿ lâng ū kóng "i sái chi̍t chiah Toyota."

Siong-koan

siu-kái