Columbia Peng-goânPak Bí-chiu Rocky Soaⁿ-me̍h tē-khu siāng tōa ê peng-goân, só͘-chāi tī Ka-ná-tah British Columbia kap Alberta nn̄g séng ê pian-kài, chi̍t pō͘-hūn tī Banff Kok-ka Kong-hn̂g lāi; mā chi̍t hūn tī Jasper Kok-ka Kong-hn̂g.

Peng-hô siu-kái

Peng-goân lāi-bīn hâm kúi-ê tōa peng-hô: