Cha̍p-kha-ba̍k

(Tùi Decapoda choán--lâi)
?Cha̍p-kha-ba̍k
"Decapoda"
(Ernst Haeckel ê Artforms of Nature, 1904)
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Arthropoda
A-mn̂g: Crustacea
Kong: Malacostraca
Chhiau-bo̍k: Eucarida
Bo̍k: Decapoda
Latreille, 1802
A-ba̍k

Dendrobranchiata
Pleocyemata

Cha̍p-kha-ba̍k (ha̍k-miâ: Decapoda), Malacostraca-kong ê kah-khak-lūi ba̍k, hūn-chú pau-koah chin chē thong lâng chai ê tōng-bu̍t, chhin-chhiuⁿ , hê-á, liông-hê. kià-seⁿ-á.

Só͘-ū ê cha̍p-kha-lūi to ū 10 ki kha; in sī kah-khak-lūi ê 8-tùi heng-khám hū-sio̍k chi-thé (thoracic appendages) ê āu 5-tùi. Thâu-chêng 3-tùi hū-sio̍k chi-thé sī chhùi-pō͘ ê pō͘-hūn, hō chò maxillipeds, kî-thaⁿ sī kiâⁿ-lō͘/khioh-chia̍h iōng--ê kha (pereiopods). Chin chē cha̍p-kha-tōng-bu̍t ū 1-tùi kha ū tōa-ki khîⁿ-á (pincer). Pak-tó͘ chat sûi-ê ū 1 tùi hū-sio̍k chi-thé (hō chò pleopods), siōng boé tùi sī boé-liu-sìⁿ (tail fan) ê kiat-kò͘ chi it (hō chò uropods).

Tô͘Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Decapoda

Wikispecies ū koan-hē
Cha̍p-kha-ba̍k ê chu-liāu.