Filozoa, mā sī Opisthokont ē-bīn, Holozoa ē-bīn ê chi̍t ê tan-hē-thóng, pau-koat tōng-bu̍t kap khim-piⁿ-mn̂g-thâng. Filozoa chit jī sī tùi Latin-gí ê filum (“si-sòaⁿ” ê ì-sù) kap Hi-lia̍p-gí ê zōion (“tōng-bu̍t” ê ì-sù) ha̍p chòe-hóe ·ê.

Che sī chi̍t phiⁿ koan-î seng-bu̍t-ha̍k ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.