Gōa-jī

(Tùi Fremdwort choán--lâi)

Gōa-jī (Tek-gí: Fremdwort) sī tùi kî-tha giân-gí ín--ji̍p-lâi ê tan-jī, in-ūi sú-iōng sî-kan bô kú he̍k-chiá sī kî-tha goân-in, in-ê siá-hoat, pí-lūn gí-hêng piàn-hòa kap chō-jī-hoat téng sêng-hun iáu koh pó-chhî goân gōa-gí ê sek-iūⁿ.

Pí-lūn tī Tek-gí lāi-bīn Latin-gí lâi-goân ê jī tang-tiong, Industrie ("sán-gia̍p") thang sǹg sī gōa-jī, nā chāi-lâi-hòa ê Frucht ("chúi-kó", gí-goân frū̆ctus) thang sǹg sī chioh-jī (Lehnwort). Nā chiàu pe̍h-ōe-jī ê lí-lō͘ lâi kóng, "cola" thang sǹg sī gōa-jī, nā "khò͘-lah" sǹg sī chioh-jī.

Nā Tâi-gí lâi kóng, mā ū chhiūⁿ "a-pa" ê pa, thang sǹg sī gōa-jī.[1]

Chham-chiàu

siu-kái
  1. "TĒNG-GĪ-CHI̍P 定義集". 在來字字田. 2020-02-14 khòaⁿ--ê.