Frozen IIBí-kok Walt Disney Animation Studios kong-si 2019 nî chhut-phín ê tiān-iáⁿ, sī Disney chè-chok ê tē 58 chhut tōng-ōe tn̂g-phiⁿ tiān-iáⁿ (feature film). 2013 nî Frozen ê chiap-soà.