Gê-kho châi-liāu-ha̍k

Gê-kho châi-liāu-ha̍kgê-i-ha̍k ê ki-chhó· kho-ba̍k chi-1, gián-kiù só·-ēng-tio̍h ê châi-liāu ê sêng-hun, sèng-chit, kap èng-iōng. I kā bu̍t-lí-ha̍k, hòa-ha̍k, seng-bu̍t-ha̍k kap châi-liāu-ha̍k ê siong-koan chai-bat èng-iōng tī khí-kho lîm-chhn̂g ê chhau-chok kap tī-liâu.

Le̍k-súSiu-kái

Èng-iōng bu̍t-lí kap hòa-ha̍k ê sèng-chitSiu-kái

 1. Bi̍t-tō·
 2. Iûⁿ-tiám kap peng-tiám (melting and freezing temperatures)
 3. Bu̍t-chit ê chiⁿ-thé-thài (crystalline state)
 4. Ka-iūⁿ-thài (colloidal state)
 5. Piáu-bīn tiuⁿ-la̍t kap oé-thèng (surface tension and wetting)
 6. Liâm-tiâu (adhesion)

Kng-ha̍k, jia̍t-ha̍k, kap tiān-ha̍k ê sèng-chitSiu-kái

Kng-ha̍k ê sèng-chitSiu-kái

 1. Sek-chúi
 2. Sek-chúi ê chhek-liōng
 3. Sek-sò· tîm-chek
 4. Metamerism
 5. Êng-kong (fluorescence)
 6. Bô-thàu-bêng, pòaⁿ-thàu-bêng, thàu-bêng
 7. Chiat-siā-lu̍t (index of refraction)
 8. Kng-ha̍k siâng-siàu ( optical constants)

Jia̍t-ha̍k ê sèng-chitSiu-kái

 1. Un-tō·
 2. Iûⁿ-ha̍p ê jia̍t
 3. Jia̍t ê thoân-tó-sèng
 4. Pí-jia̍t (specific heat)
 5. Jia̍t ê khok-sàn-sèng
 6. Jia̍t pêⁿ-tiùⁿ ê hē-siàu (coefficient of thermal expansion)

Tiān-ha̍k ê sèng-chitSiu-kái

 1. Tiān ê thoân-tó·-sèng kap chó·-khòng-sèng
 2. Dielectric constant
 3. Electromotive foce
 4. Galvanism
 5. Tiān-hòa-ha̍k hú-si̍h

Ki-hâi sèng-chitSiu-kái

Gê-kho châi-liāu ê lūi-hêng kap hun-lūiSiu-kái

Kim-siok kap ha̍p-kimSiu-kái

CeramicSiu-kái

La̍hSiu-kái

Ka-bô· châi-liāuSiu-kái

Ka-bô· châi-liāu ê hun-lūiSiu-kái

Bô-nńg-sèng ka-bô-châiSiu-kái
 1. Chio̍h-ko
 2. La̍h
 3. Zinc-oxide-eugenol
 4. Compound
Nńg-sèng ka-bô-châiSiu-kái
 1. Agar
 2. Alginate
 3. Rubber base
 • Polysulfide
 • Condensation silicone
 • Addition silicone
 • Polyether

Pau-bâi-châiSiu-kái

A-má-kángSiu-kái

A-má-káng

Sêng-hunSiu-kái

Sèng-chitSiu-kái

Kī-ha̍p-bu̍t kap chhūi-chíSiu-kái

Sē-ménSiu-kái