Gêng-kò͘ (凝固) sī tī un-tō͘ kàng-kē ê sî, bu̍t-chit ùi e̍k-thài piàn-sêng kò͘-thài ê kòe-têng; tī te̍k-tēng ê ap-le̍k hā, hoat-seng gêng-kò͘ ê un-tō͘ chiū hō-chò gêng-kò͘-tiám.

Siong-koanSiu-kái