Iông-hoà (融化) sī tī un-tō͘ kàng-kē ê sî, bu̍t-chit ùi kò͘-thài piàn-sêng e̍k-thài ê kòe-têng; tī te̍k-tēng ê ap-le̍k hā, hoat-seng iông-hoà ê un-tō͘ chiū hō-chò iûⁿ-tiám.

Siong-koanSiu-kái