Gī-bū kàu-io̍k

Gī-bū kàu-io̍k (義務教育) sī chèng-hú ū gī-bū ūn-iōng kong-kiōng chū-goân lâi pó-chiòng só͘-ū gín-á chiap-siū ê kàu-io̍k.

Ji̍t-pún ê sió-ha̍k kàu-sek