Gī-goân (議員; gī-oân), tāi-gī-sū (代議士), sī si̍t-hêng tāi-gī bîn-chú chèng-tī ê kok-ka, iû jîn-bîn sóan-chhut tāi-piáu hêng-sú chèng-khoân ê lâng.