Gō͘-toā-ô͘ (Eng-gí: Great Lakes) sī Pak Bí-chiu tang-pak-pō͘ 5-ê sio-liân ê toā ô͘, tiàm tī Bí-kok kap Canada pian-kài. Ùi sai-pêng kàu tang-pêng sī Superior Ô͘, Michigan Ô͘, Huron Ô͘, Erie Ô͘ kap Ontario Ô͘. Koh-lâi chúi tio̍h tùi Saint Lawrence Hô lâu ji̍p-khì Saint Lawrence Hái-oan. Gō͘-toā-ô͘/Saint Lawrence hē-thóng sī sè-kài thōng toā ê chiáⁿ-chúi chúi-lō͘ hē-thóng.

Gō͘-toā-ô͘/St. Lawrence liû-he̍k

Nā ùi chúi-bûn-ha̍k ê kak-tō͘ lâi khoàⁿ, Michigan Ô͘ kap Huron Ô͘ èng-kai sǹg-chò sī kāng chi̍t-ê ô͘. In chò-hoé ū-sî-á hông kiò-chò Michigan-Huron Ô͘.

Gō͘-toā-ô͘ tiong-ng iah-koh ū chi̍t-ê ke chin-sè ê ô͘, hō-chò Saint Clair Ô͘, tiàm tī Huron Ô͘ kap Erie Ô͘ tiong-kan.


Pak Bí-chiu ê Gō͘-toā-ô͘
Superior Ô͘ | Michigan Ô͘ | Huron Ô͘ | Erie Ô͘ | Ontario Ô͘