Superior Ô͘ (Eng-gí: Lake Superior) sī Pak Bí-chiu Gō͘-toā-ô͘ lāi-té thōng toā ê ô͘, mā sī sè-kài bīn-chek siāng toā ê chiáⁿ-chúi ô͘, lóng-chóng 82,000 pêng-hong kong-lí. I kîⁿ-á ū Canada ê Ontario hām Bí-kok ê Minnesota, Wisconsin kap Michigan.

Ū 200-goā tiâu khe-hô lâu ji̍p Superior Ô͘. Siāng toā ê pau-koat Nipigon Hô, St. Louis Hô, Pigeon Hô, Pic Hô, White Hô, Michipicoten Hô kap Kaministiquia Hô. Superior Ô͘ ê chúi ùi St. Marys Hô lâu khì Huron Ô͘.


Pak Bí-chiu ê Gō͘-toā-ô͘
Superior Ô͘ | Michigan Ô͘ | Huron Ô͘ | Erie Ô͘ | Ontario Ô͘