Michigan Ô͘Pak Bí-chiu ê Gō͘-toā-ô͘ kî-tiong chi̍t-ê. I kîⁿ-á ū Bí-kok ê Indiana, Illinois, Wisconsin kap Michigan chit 4-ê chiu.

Michigan Ô͘ sī Gō͘-toā-ô͘ tiong ko͘-chi̍t-ê oân-choân tiàm tī Bí-kok ê ô͘. I ê bīn-chek ū 57750 pêng-hong kong-lí, sī Bí-kok thōng toā ê chiáⁿ-chúi ô͘ kap sè-kài tē-5 toā ê ô͘. I àn Mackinac Hái-kiap liân kàu Huron Ô͘.


Pak Bí-chiu ê Gō͘-toā-ô͘
Superior Ô͘ | Michigan Ô͘ | Huron Ô͘ | Erie Ô͘ | Ontario Ô͘