Geisberg Pia̍t-chong

(Tùi Geisberg choán--lâi)

Geisberg Pia̍t-chong (Château du Geisberg) sī tī Hoat-kok Bas-Rhin koān Wissembourg siâⁿ ê chi̍t ūi le̍k-sú ûi-chek.

Chia sī 19 sè-kí Phó͘ Hoat Chiàn-cheng sî-chūn Wissembourg Chiàn-tò͘ tang-tiong kau-chiàn ê tiûⁿ-só͘ chi it.