Giâm-se̍k-ha̍k (岩石學) sī tē-chit-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá, sī teh gián-kiù gâm-chio̍h ê kho-ha̍k. Giâm-se̍k-ha̍k chú-iàu teh gián-kiù hoà-ha̍k sêng-hūn, khòng-bu̍t sêng-hūn, gâm-chio̍h ê cho͘-sêng kap kò͘-chō, gâm-chio̍h ê sêng-in, piàn-hoà kui-lu̍t, hun-pò͘ chōng-hóng kap in si̍t-iōng ê ì-gī. Giâm-se̍k-ha̍k ē chiam-tùi hóe-sêng-giâm, tui-chek-giâm kap piàn-sêng-giâm lâi chìn-hêng hun-lūi gián-kiù.

Siong-koanSiu-kái