Goe̍h-bâi-tiám (Hàn-jī: 月眉點, Choân: go̤̍h- / ge̍h-bâi-tiám, Chiang: goe̍h-bâi),[1] mā hō-chò koat-hô͘ (Hàn-jī: 括弧), koat-hō (Hàn-jī: 括號), sī thiam tī jī ê siang-bêng tòng-chò sī chù-sek ê chi̍t siang hû-hō, ū chē-chē chióng.

各種括号
Goe̍h-bâi-tiám
Piau-tiám
-phiat   '
goe̍h-bâi-tiám [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
tōa-kù-tiám :
tō͘-tiám ,  ،  
dash ‒  –  —  ―
ellipsis   ...  . . .
hāiⁿ-tiám  !
chat-tiám .
guillemet ‹ ›  « »
liân-oe̍h
liân-oe̍h kiám-hō -
mn̄g-tiám  ?
ín-kù-tiám ‘ ’  “ ”  ' '  " "
kù-tiám ;
phiat-tiám /  
Tan-jī hun-kài
interpunct ·
khang-pe̍h     
Phó͘-thong ìn-kang
kap-tiám &
chhiⁿ-tiám *
niáu-chhí-tiám @
tò-phiat \
bullet
caret ^
dagger † ‡
degree °
ditto mark
inverted exclamation mark ¡
inverted question mark ¿
note
pōng-tiám #
numero sign
obelus ÷
multiplication sign ×
ordinal indicator º ª
phă-sián, hhian-hun-bí  % ‰
ka-hō kap kiám-hō + −
equals sign =
basis point
pilcrow
prime     
section sign §
tō͘-kún-tiám ~
underscore, understrike _
tek-ko-tiám |    ¦
Tì-sek châi-sán
pán-khoân ©
lio̍k-im pán-khoân
chù-chheh siong-phiau ®
service mark
siong-phiau
Hòe-pè
hòe-pè kì-hō ¤

฿¢$֏ƒ£ ¥

Hui-phó͘-thong ìn-kang
asterism
hedera
index, fist
mn̄g-hāiⁿ-tiám
irony punctuation
lozenge
tie

Leh siá Hàn-jī ê sî, só͘-ū ê koat-hô͘ lóng tio̍h sūn-sî-cheng oat 90 tō͘.

Sò͘-ha̍k èng-iōng siu-kái

Chho͘-téng sò͘-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ ē ēng ( ), [ ], { } 3 ê chân-kipê koat-hô͘, kiò-chò sè-koat-hô͘, tiong-koat-hô͘ kap tōa-koat-hô͘. Leh chò ki-pún soàn-su̍t ê sî, koat-hô͘ lāi-té ·ê tio̍h seng kè-sǹg, pí-lūn-kóng:

 

Goe̍h-bâi-tiám siu-kái

Goe̍h-bâi-tiám (Hàn-jī: 月眉點,[2] Eng-gí: parentheses) mā ē-sái kóng îⁿ-koat-hô͘ (Hàn-jī: 圓括弧).

Pòaⁿ-hêng Choân-hêng
( )
( )
Kì-hō Unicode HTML, XML
Bûn-jī chham-chiàu
Miâ
( U+0028 (
(
LEFT PARENTHESIS
) U+0029 )
)
RIGHT PARENTHESIS
U+FF08 (
(
FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS
U+FF09 )
)
FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS
U+239B ⎛
⎛
{{{4}}}
U+239C ⎜
⎜
{{{4}}}
U+239D ⎝
⎝
{{{4}}}
U+239E ⎞
⎞
{{{4}}}
U+239F ⎟
⎟
{{{4}}}
U+23A0 ⎠
⎠
{{{4}}}
U+FE35 ︵
︵
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT PARENTHESIS
U+FE36 ︶
︶
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT PARENTHESIS
U+FD3E ﴾
﴾
ORNATE LEFT PARENTHESIS
﴿ U+FD3F ﴿
﴿
ORNATE RIGHT PARENTHESIS
U+FE59 ﹙
﹙
SMALL LEFT PARENTHESIS
U+FE5A ﹚
﹚
SMALL RIGHT PARENTHESIS
U+2768 ❨
❨
MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT
U+2769 ❩
❩
MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT
U+276A ❪
❪
MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT
U+276B ❫
❫
MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT
U+207D ⁽
⁽
SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U+207E ⁾
⁾
SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
U+208D ₍
₍
SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U+208E ₎
₎
SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS

Oat-bó͘-tiám siu-kái

Oat-bó͘-tiám (Hàn-jī: 斡某點,[2] Eng-gí: square brackets) . “Oat-bó͘” pún-té sī Hàn-jī jī-pō͘ “厶” ê chi̍t chióng sio̍k-chheng.[3][4]

Pòaⁿ-hêng Choân-hêng
[ ]
[ ]
Kì-hō Unicode HTML, XML
Bûn-jī chham-chiàu
Miâ
[ U+005B [
[
LEFT SQUARE BRACKET
] U+005D ]
]
RIGHT SQUARE BRACKET
U+FF3B [
[
FULLWIDTH LEFT SQUARE BRACKET
U+FF3D ]
]
FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET
U+23A1 ⎡
⎡
LEFT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A2 ⎢
⎢
LEFT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A3 ⎣
⎣
LEFT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+23A4 ⎤
⎤
RIGHT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A5 ⎥
⎥
RIGHT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A6 ⎦
⎦
RIGHT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+FE47 ﹇
﹇
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT SQUARE BRACKET
U+FE48 ﹈
﹈
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT SQUARE BRACKET

Chhùi-chhiu-tiám siu-kái

Chhùi-chhiu-tiám (Hàn-jī: 喙鬚點, Eng-gí: curly brackets) mā kiò-chò hô͘-chhiu-tiám (Hàn-jī: 鬍鬚點).[2]

Pòaⁿ-hêng Choân-hêng
{ }
{ }
Kì-hō Unicode HTML, XML
Bûn-jī chham-chiàu
Miâ
{ U+007B {
{
LEFT CURLY BRACKET
} U+007D }
}
RIGHT CURLY BRACKET
U+FF5B {
{
FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET
U+FF5D }
}
FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET
U+23A7 ⎧
⎧
LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23A8 ⎨
⎨
LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23A9 ⎩
⎩
LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23AA ⎪
⎪
CURLY BRACKET EXTENSION
U+23AB ⎫
⎫
RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23AC ⎬
⎬
RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23AD ⎭
⎭
RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23B0 ⎰
⎰
UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION
U+23B1 ⎱
⎱
UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION
U+FE37 ︷
︷
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT CURLY BRACKET
U+FE38 ︸
︸
PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT CURLY BRACKET
U+FE5B ﹛
﹛
SMALL LEFT CURLY BRACKET
U+FE5C ﹜
﹜
SMALL RIGHT CURLY BRACKET
U+2774 ❴
❴
MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT
U+2775 ❵
❵
MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. https://chhoe.taigi.info/TaijitToaSutian/15989.
  2. 2.0 2.1 2.2 https://chiahpa.be/t/ta-k-ke-an-noa-kio/412/4
  3. https://www.facebook.com/100001441122770/posts/3888210861236913/?d=n
  4. http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/su_tian_1/23.jpg[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat]