Chat-tiám[1] sī chi̍t-ê piau-tiám hû-hō, ki-pún ê lō͘-iōng sī tiám tī chi̍t tōaⁿ ōe siu-soah ê só͘-chāi. Chit-ê hû-ho mā hông ēng lâi tiám tī sio̍k-siá ê sî-chūn thâu-jī-bú ê āu-piah.

.
Chat-tiám
Piau-tiám
apostrophe   '
ge̍h-bâi [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
tōa-kù-tiám :
tō͘-tiám ,  ،  
dash ‒  –  —  ―
ellipsis   ...  . . .
hāiⁿ-tiám  !
chat-tiám .
guillemets ‹ ›  « »
liân-oe̍h
liân-oe̍h kiám-hō -
mn̄g-tiám  ?
ín-kù-tiám ‘ ’  “ ”  ' '  " "
kù-tiám ;
slash, stroke, solidus /  
Tan-jī hun-kài
interpunct ·
khang-pe̍h     
Phó͘-thong ìn-kang
ampersand &
asterisk *
at sign @
backslash \
bullet
caret ^
dagger † ‡
degree °
ditto mark
inverted exclamation mark ¡
inverted question mark ¿
note
number sign, pound, hash, octothorpe #
numero sign
obelus ÷
multiplication sign ×
ordinal indicator º ª
percent, per mil  % ‰
ka-hō kap kiám-hō + −
equals sign =
basis point
pilcrow
prime     
section sign §
tilde ~
underscore, understrike _
vertical bar, pipe, broken bar |    ¦
Tì-sek châi-sán
pán-khoân ©
lio̍k-im pán-khoân
chù-chheh siong-phiau ®
service mark
siong-phiau
Hòe-pè
hòe-pè kì-hō ¤

฿¢$֏ƒ£ ¥

Hui-phó͘-thong ìn-kang
asterism
hedera
index, fist
mn̄g-hāiⁿ-tiám
irony punctuation
lozenge
tie

Kah ín-kù-tiám sio óa ê sî-chūn, nā chiàu Bí-kok-sek ê phiau-chún, chat-tiám sī ài pí ín-kù-tiám seng siá; nā sī Eng-kok-sek ê phiau-chún, sī seng siá ín-kù-tiám.[2]

Hō-miâSiu-kái

Nā chiàu hiān-chāi ê si̍p-koàn pún hû-hō ū khó-lêng hông kiò "kù-tiám".

Chham-khóSiu-kái

  1. Thomas Barclay (1923). "點". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. tsat-tiám, a full stop. 
  2. Jordan Penn. "British versus American style". The Punctuation Guide. 2017-01-05 khòaⁿ--ê. 

Liân-kiatSiu-kái