Grand Theft Auto VRockstar North khai-hoat, Rockstar Games chhut-phín ê chi̍t thò tōng-chok mō͘-hiám gém, 2013 nî 11 goe̍h 17 ji̍t ê sī tāi-seng tī PlayStation 3 kap Xbox 360 téng hoat-hêng, 2014 nî 11 goe̍h 18 koh chhut tī PlayStation 4 kiam Xbox One; kàu 2015 nî 4 goe̍h 14 chhut Microsoft Windows pán-pún.

Kàu 2017 nî 5 goe̍h, í-keng bē-chhut liáu 8 chheng-bān cho͘, sī iú-sú siau-lō͘ siāng tōa ê tiān-náu iû-hì chi it.