Hái-ang po̍k-chà

Éng-koè ū hoat-seng kúi pái hái-ang po̍k-chà ê sū-kiāⁿ, lāi-té ū 2 kiāⁿ khah chhut-miâ. Tē 1 kiāⁿ sī 1970 nîBí-kok Oregon Florence hoat-seng ê po̍k-chà, hit chūn ū 1 chiah boah-phang-keng (sperm whale) sí--khì, Oregon Ūn-su-pō͘ (Oregon Department of Transportation) siūⁿ beh kā noā--khì ê phoà-ki-kut (carcass) pōng tiāu. Tē 2 kiāⁿ sī 2004 nîTâi-oân ê Tâi-lâm, chit pái mā sī 1 chiah boah-phang-keng sí--khì, pún-té beh sàng khì kiám-giām, tī lō͘--nih soah in-ūi pak-tó͘ lāi ū gá-suh chek tiâu lâi po̍k-chà.

1970 nî ēng chà-io̍h pōng tiāu khoà-soàⁿ ê hái-ang.