Hái-hōaⁿ-sòaⁿ (Tâi-thih)

Hái-hoāⁿ-soàⁿ (海岸線) sī ùi Tek-lâm kàu Chiong-hoà tiong-kan ê lō͘-toāⁿ, iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê thih-lō͘ kàn-soàⁿ.

Hái-hoāⁿ-soàⁿ

Chhia-chām

siu-kái
Phian-hō Chhia-thâu miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Tâi-tiong Soàⁿ
118 Tek-lâm 竹南 Zhunan    Chhiòng-koàn-soàⁿ (pak-toāⁿ)
   Tâi-tiong Soàⁿ (Soaⁿ-soàⁿ)
Tek-lâm-tìn Biâu-le̍k-koān
119 Tâm-bûn 談文 Tanwen Chō-kiô-hiong
120 Tōa-soaⁿ 大山 Dashan Āu-lâng-tìn
121 Āu-lâng 後龍 Houlong
122 Lêng-káng 龍港 Longgang
123 Pe̍h-soa-tūn 白沙屯 Baishatun Thong-siau-tìn
124 Sin-po͘ 新埔 Xinpu
125 Thong-siau 通霄 Tongxiao
126 Oán-lí 苑裡 Yuanli Oán-lí-tìn
127 Ji̍t-lâm 日南 Rinan Tāi-kah-khu Tâi-tiong-chhī
128 Tāi-kah 大甲 Dajia
129 Tâi-tiong-káng 台中港 Taichung Port    Tâi-tiong-káng Soàⁿ Chheng-chúi-khu
130 Chheng-chúi 清水 Qingshui
131 Soa-lak 沙鹿 Shalu Soa-lak-khu
132 Liông-chéⁿ 龍井 Longjing    Liông-chéⁿ Thú-mûi-tiûⁿ Chhek-soàⁿ Liông-chéⁿ-khu
133 Tōa-tō͘ 大肚 Dadu Tōa-tō͘-khu
134 Tui-hun 追分 Zhuifen    Sêng-tui Soàⁿ
149 Chiong-hoà 彰化 Changhua    Chhiòng-koàn-soàⁿ (lâm-toāⁿ)
   Tâi-tiong Soàⁿ (Soaⁿ-soàⁿ)
Chiong-hoà-chhī Chiong-hoà-koān