Hái-khoân-kok (Hi-lia̍p-gí: θαλασσοκρατία thalassokratia; "hái ê thóng-tī") sī chí chi̍t khoán chú-iàu keng-kòe hái chi-phòe tè-kok ê kok-ka. Le̍k-sú siōng ū pau-koat Tē-tiong-hái ê Phoenicia kap Lâm-iûⁿ ê Srivijaya ia̍h Majapahit téng àn-lē.

Srivijaya ké-soeh tô͘