Hêng-iông-sûtan-gí ê chi̍t khoán sû-sèng, kù-hoat-siōng ê chok-iōng sī kóng-bêng só͘ chí-tēng ê bêng-sû ia̍h sī bêng-sû phiàn-gí ê sèng-chit.