Halley Tn̂g-bóe-chhiⁿ

Halley Tn̂g-boé-chheⁿ, thian-bûn-ha̍k piān-hō 1P/Halley, sī chi̍t lia̍p té chiu-kî ê tn̂g-boé-chheⁿ, sio̍k Thài-iông-hē ê chi̍t hūn-chú, bí 75 kàu 76 nî ē-sái tī Tē-kiû téng khoàⁿ tio̍h. Pún chheⁿ ê miâ sī tùi thian-bûn-ha̍k-ka Edmond Halley hō--ê, i khak-jīn liáu Halley chheⁿ ê chiu-kî-sèng.

Halley Tn̂g-boé-chheⁿ, 1986 nî 3 goe̍h 6 ji̍t.

Halley sī î-it ē-táng tùi Tē-kiû ēng jio̍k-gán koan-chhat ê té chiu-kî tn̂g-boé-chheⁿ, mā sī kî-tiong î-it lâng tī it-seng lāi ū khó-lêng khoàn tio̍h nn̄g pái ê chi̍t lia̍p. Tī jîn-lūi ê le̍k-sú lāi-bīn, ū chin chē pái tùi Halley ê kì-lio̍k, siāng-chá tī kong-goân-chêng 240 nî he̍k-chiá chêng 466 nî tio̍h ū chū-liāu.[1]

Chit lia̍p chheⁿ lî hiān-chāi siāng kīn chi̍t pái chhut-hiān tī loē Thài-iông-hē (Hóe-chheⁿ óa lāi) sī 1986 nî, āu chi̍t pái chiàu chiu-kî sī 2061 nî.[2] Tī 1986 nî ê sî-chūn, sī Halley thâu chi̍t kái siū tio̍h siōng-sè ê koan-chhat kap gián-kiù, hō͘ tn̂g-boé-chheⁿ ê kò͘-chō kap tn̂g-boé seⁿ-sêng ê ki-chè siū tio̍h chhián-bêng.

Chham-khó siu-kái

  1. D. W. Graham and E. Hintz (July 2010). "An Ancient Greek Sighting of Halley's Comet?". Journal of Cosmology. 18 September 2008 khòaⁿ--ê. 
  2. O. Ajiki and R. Baalke. "Orbit Diagram (Java) of 1P/Halley". Jet Propulsion Laboratory Solar System Dynamics. 1 August 2008 khòaⁿ--ê.