Hoân-goân (還原) tī hoà-ha̍k hoán-èng lāi, sī sng-hoà hoán-èng ê ge̍k kòe-têng, iā chiū-sī tit-tio̍h tiān-chú, sng-hoà-sò͘ hā-kàng ê kòe-têng. Hoân-goân hām sng-hoà ha̍p chò sng-hoà hoân-goân hoán-èng.