Sng-hòa hoân-goân hoán-èng

Sng-hòa hoân-goân hoán-èng (酸化還原反應) sī tī hoán-èng chêng-āu goân-sò͘ ê sng-hòa-sò͘ ū siong-èng seng-kàng piàn-hòa ê hòa-ha̍k hoán-èng. Chit khoán hoán-èng ē-tàng thiah chò nn̄g ê pòaⁿ-hoán-èng: sng-hòa hoán-èng kap hoân-goân hoán-èng. Chit lūi hoán-èng lóng chun-siú tiān-hô pó-chûn hoat-chek. Tī sng-hòa hoân-goân hoán-èng lāi, sng-hòa kap hoân-goân pit-jiân í téng-liōng kāng sî-kan chìn-hêng. Sng-hòa hoán-èng sī hoân-goân-che sit-khì tiān-chú, hòa-ha̍p-kè chiūⁿ-seng; ah hoân-goân hoán-èng sī sng-hòa-che tit-tio̍h tiān-chú, goân-chú-kè hā-kàng.