Hoat-kok pún-thó͘ (Hoat-bûn: France métropolitaine) sī Hoat-kok thoân-thóng ê léng-thó͘, pēng-bô pau-hâm hái-gōa ê léng-thó͘. Hoat-kok pún-thó͘ sī Au-chiu chi̍t ê ko-tō͘ hoat-tián ê tē-khu; i ū i ka-kī chin kú-tn̂g ê le̍k-sú kap bûn-hòa. Hoat-kok pún-thó͘ ūi-tī Se Au, lē-sio̍k tī Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok kéng-lāi; léng-thó͘ bīn-chek lóng-chóng 543,965 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 62,793,432 lâng. Hoat-kok pún-thó͘ sú-iōng ê pún-thó͘ gí-giân sī Hoat-gí, bûn-su sī Hoat-bûn. Hia siāng-tōa siâⁿ-chhī sī Pa-lí, kî-chhù sī Marseille. Tē-lí siōng, Hoat-kok pún-thó͘ siāng-koân-tiám sī Mont Blanc (4,817 kong-chhioh); siāng-tn̂g ê hô-chhoan sī Rhône Hô (1,010 kong-lí).

Hoat-kok pún-thó͘
France métropolitaine
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hoat-kok
Tōa siâⁿ-chhī Pa-lí
Marseille
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 543,965 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 62,793,432 lâng