Jîn-kháu

(Tùi Jîn-khaú choán--lâi)


Jîn-kháu (人口) sī 1-ê khu-he̍k lāi-té lâng ê chóng-sò͘. Chhin-chhiūⁿ: kok-ka jîn-kháu tio̍h-sī 1-ê kok-ka lâng ê chóng-sò͘; siâⁿ-chhī jîn-kháu tio̍h-sī 1-ê siâⁿ-chhī lâng ê chóng-sò͘.

Siang-koan bûn-chiuⁿ

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Demography