Hoat-gí

(Tùi Hoat-bûn choán--lâi)

Hoat-gí (le français, la langue française) sī chi̍t-khoán Romance gí-giân. Thong-sè-kài ū chhiau-kòe 7-chheng-bān lâng ê bú-gí sī Hoat-gí, Romance gí-giân lāi-té kan-na Se-pan-gâ-gí kap Phû-tô-gâ-gí ū koh-khah toā ê bú-gí jîn-kháu.

Hoat-gí tī sè-kài ê hun-pò͘
Chhim nâ: bú-gí;
Nâ-sek: koaⁿ-hong gí-giân;
Chhián nâ: phó͘-phiàn ū sú-iōng;
Chhiⁿ-sek: chió-sò͘ gí-giân.

Ū 52-ê kok-ka ê lâng kóng Hoat-gí, 25-ê kok-ka ēng i chò chi̍t-ê koaⁿ-hong gí-giân. Chú-iàu ê sú-iōng kok-ka ū Hoat-kok, Pe̍k-ní-gī, Sūi-se, kap Canada.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Hoat-gí ê pán-pún.
Wikibooks ū koan-hē French ê kàu-châi kap soat-bêng-su.