Hong-thai Nanmadol (2011 nî)

Hong-thai Nanmadol2011 nî Thài-pêng-iûⁿ hong-thai kùi tē-sì ê chhiau-ki̍p hong-thai, Che hong-thai tiong-sim sùn-kan choè khoài ê hong-sok sī 260 km/h.