UNESCO Sè-kài Ûi-sán

Só· kóng ê UNESCO Sè-kài Ûi-sán chí tùi jîn-lūi ū kè-ta̍t ê bûn-hòa--ê a̍h-sī thian-jiân ê ûi-sán, chhin-chhiūⁿ kiàn-tio̍k-bu̍t, kó·-siâⁿ, sim-nâ, soa-bô͘, téng-téng. UNESCO kin-kù 1972 nî ê Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō· Kong-iok teng-kì chia ê ûi-sán, mā kó·-lē ta̍k kok kì-lo̍k, pó-hō·, pó-chûn in. Tī Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ téng-thâu ê só·-chāi ū-thang hiòng Sè-kài Ûi-sán Ki-kim-hōe sin-chhéng pó·-chō·.

Kàu 2004 nî ûi-chí lóng-chóng ū 788 ê só·-chāi teng-kì chāi-lāi, kî-tiong ū 611 ê sio̍k-î bûn-hòa lūi ê, 154 ê sī thian-jiân--ê, 23 ê 2-chióng sêng-hūn lóng ū.

Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

siu-kái

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái


  Sè-kài Ûi-sán

A-chiu & Tāi-iûⁿ-chiu | Au-chiu | Bí-chiu | Hui-chiu | Ū gûi-ki