Iâm-tiâⁿ

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Iâm-tiâⁿ-khu.

Iâm-tiâⁿ sī ín kiâm-chúi pha̍k ji̍t-thâu lâi seⁿ iâm (chit-ê koè-têng kiò "pha̍k-iâm") ê thó͘-tē.

Iâm-tiâⁿ