Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t

(Tùi Iú-ki-bu̍t choán--lâi)

Iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t (Hàn: 有機化合物; Tek: Organische Verbindung; Eng: Organic compound), kán-chheng iú-ki-bu̍t (有機物), sī hâm-iú thoàⁿ (C) goân-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t, ia̍h-sī kēng kap i-ê ián-seng-bu̍t ê chóng-chheng. Iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t sī sèⁿ-miā sán-seng ê ki-chhó͘ bu̍t-chit. Put-kò, ū chi̍t-kóa hâm-iú thoàⁿ-goân-chú ê bu̍t-chit pēng m̄-sī iú-ki-bu̍t, chhin-chhiūⁿ it-ióng-hòa-thoàⁿ, jī-ióng-hòa-thoàⁿ, thoàⁿ-sng, thoàⁿ-sng-iâm, thoàⁿ-hòa-bu̍t kap chheng-hòa-bu̍t.

Kap-oân sī siōng-kán-tan ê iú-ki-bu̍t.

Chú-iàu lūi-pia̍t

siu-kái
Lūi-pia̍t Koaⁿ-lêng-ki Tāi-piáu iú-ki-bu̍t ê miâ kah kiat-kò· kán-sek
Alkane
Alkene
Alkyne
Phang-hiuⁿ-cho̍k thòaⁿ-hòa chúi-sò͘
Halogen hòa alkyl
Alcohol
Phenol
Ether
Aldehyde
Ketone
Carbon-sng
Ester