Iûⁿ Ún-giân (楊允言; 1966 nî chhut-sì) sī Tâi-oân ê chok-ka, Tâi-gí-bûn ê thui-sak-chiá. I sī chu-sìn kang-têng phok-sū chhut-sin--ê; chū 1987 nî 9 goe̍h khai-sí ēng Tâi-gí siá mi̍h, 1988 nî khai-sí tī chi̍t kóa Tâi-gí khan-bu̍t hoat-piáu bûn-chiuⁿ.

Chham-chiàuSiu-kái

  • 楊允言 (1995). 台語這條路─台文工作者訪談錄. 台笠出版社 & 學生台灣語文促進會. p. 48. ISBN 9789579974813.